FyzTyd 2000 - Fotky

mereni1.jpg
mereni1.jpg
(35 Kb; JPEG 417x288 )
mereni2.jpg
mereni2.jpg
(44 Kb; JPEG 417x288 )
mereni3.jpg
mereni3.jpg
(31 Kb; JPEG 417x288 )
parnik.jpg
parnik.jpg
(136 Kb; JPEG 506x682 )
prezent1.jpg
prezent1.jpg
(40 Kb; JPEG 423x297 )
prezent3.jpg
prezent3.jpg
(41 Kb; JPEG 431x297 )
prezent4.jpg
prezent4.jpg
(35 Kb; JPEG 431x297 )
skupina1.jpg
skupina1.jpg
(59 Kb; JPEG 423x288 )
skupina2.jpg
skupina2.jpg
(60 Kb; JPEG 423x288 )